Mẫu hợp đồng đấu giá bất động sản

Thứ hai, 15/12/2014, 02:22 PM

Bạn đang cần soạn thảo một bản hợp đồng đấu giá Bất động sản nhưng còn băn khoăn về thể thức của hợp đồng? Sau đây là mẫu hợp đồng đấu giá bất động sản để bạn đọc tham khảo.

Bạn đang cần soạn thảo một bản hợp đồng đấu giá bất động sản nhưng còn băn khoăn về thể thức của hợp đồng? Sau đây là mẫu hợp đồng đấu giá bất động sản để bạn đọc tham khảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ RẺ 24H

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số:...../HDDAG

 

======

...................,ngày …… tháng …… năm …….

 

 

HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG

 • Căn c Bộ luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005.
 • Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh doanh Bất động sản.
 • Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTP hướng dẫn một số Quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
 • Căn cứ luật đất đai ngày 26/11/2003 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào đơn yêu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá BĐS của Ông/Bà: Ngày ...... tháng ....... năm.............

2. CÁC BÊN THAM GIA KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

2.1. BÊN THUÊ (BÊN A)

Họ tên:..........................................................................................................................................

Ngày/tháng/năm sinh:..................................................................................................................

Số CMND:............................................. Cấp ngày:............................... Tại:...............................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................

2.2. ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ R 24H 

Địa chỉ:.........................................................................................................................................

VPGD:..........................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................Fax:...................................................................

Email: ..........................................................................................................................................

Đại diện:..............................................................................Chức vụ:..........................................

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN & CAM KẾT CỦA HỢP ĐỒNG

3.1. ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

     Bên B bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây đấu giá cho bên A Bất động sản.

Đặc điểm của Bất động sản:

-  Vị trí :.................................................................................................................................

-  Diện tích : ...........m2 đất .................m2 xây dựng ..............tầng

 (Mặt tiền: .……...m, chiều dài:….…m, sân vườn:….…m2)

- Đặc điểm đường giao thông:...............................................................................................

-  Hướng nhà: ........................................................................................................................

-  Loại nhà/đất:.......................................................................................................................

-  Nội thất:

  + Số phòng ngủ: ...................                                            + Số phòng WC: .................... 

  + Phòng khách: .....................                                            +  Gara ô tô: ...........................

  + Phòng ăn: ..........................                                             +  Phòng bếp .........................

           - Kết cấu: ......................................................................................................        

- Vật liệu hoàn thiện: .....................................................................................      

- Tiện nghi: ....................................................................................................

- Điện:..............................Nước:..........................Điều hòa:...........................

  Điện thoại: .....................Internet: ....................... Khác: ............................

- Tình trạng pháp lý:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Hiện trạng : Đang ở  □   Cho thuê  □  Khác:...................................................................... 

3.2. ĐIỀU 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ

 • Thời gian đấu giá Bất động sản:
 • Địa điểm đấu giá bất động sản:
 • Hình thức đấu giá bất động sản:

3.3. ĐIỀU 3: GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC ĐEM ĐẤU GIÁ

Bất động sản đem đấu giá với giá khởi điểm là:.........................................................................

3.4. ĐIỀU 4: THỜI HẠN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN TIỀN BÁN TÀI SẢN

 • Thời hạn thanh toán:
 • Phương thức thanh toán:
 • Địa điểm thanh toán:

3.5. ĐIỀU 5: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ CHO NGƯỜI MUA:

 • Thời hạn bàn giao:
 • Địa điểm bàn giao:
 • Phương thức giao tài sản:

3.6. ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 • Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện việc bán đấu giá.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trong phạm vi ủy quyền

- Trả chi phí bán đấu giá tài sản và các khoản phí dịch vụ khác(nếu có).

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

-  Bên A có quyền yêu cầu bên B thông báo kịp thời đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc đã ủy quyền.

- Yêu cầu bên B thanh toán tiền bán tài sản hoặc trả lại tài sản không bán được cho bên ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- Được bồi thường thiệt hại nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

 • Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Thực hiện công việc được ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đấu giá.

- Bảo quản, giữ gìn tài sản và tài liệu được giao theo thỏa thuận để thực hiện ủy quyền.

- Thanh toán tiền bán tài sản theo thỏa thuận.

- Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc ủy quyền.

- Được thanh toán chi phí bán đấu giá và các khoản phí dịch vụ khác.

- Được bồi thường thiệt hại nếu bên A vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

3.7. ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì được quyền đưa đến cơ quan Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và do hai bên ký tên.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Việc thanh lý hợp đồng này sẽ thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký.
 • Hai bên thỏa thuận cam kết thực hiện đúng những nội dung trên và tài sản được ủy quyền bán đấu giá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau

 

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Sưu tầm
 
TAGS: