Chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp phải được Thủ tướng đồng ý

Thứ hai, 04/11/2013, 10:11 AM

Đó là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng.

Theo đó, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các công trình, dự án, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất trên gửi về Sở TN&MT để tổng hợp. Đợt một trước ngày 10-6 và đợt hai trước ngày 10-11 hằng năm.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn gửi Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT. Bộ TN&MT xem xét, trình Thủ tướng hồ sơ do UBND cấp tỉnh báo cáo về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với danh mục công trình và chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

Theo http://phapluattp.vn