Xác định quyền thương thảo hợp đồng với nhà thầu

Thứ năm, 10/12/2015, 08:58 AM

Bà Nguyễn Thị Hồng (tỉnh Nam Định) hỏi: Trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý Dự án sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì đơn vị này có được thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất không?

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu: là chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn.

Như vậy, trường hợp chủ đầu tư thuê một đơn vị tư vấn quản lý dự án (bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ làm bên mời thầu) thì đơn vị tư vấn đó được quyền thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp thứ nhất theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo baochinhphu.vn